Kryminalistyka w procedurze karnej

Dowody w postępowaniu karnym

Niniejsza strona została przygotowana w celu przybliżenia odbiorcom niektórych problemów z pogranicza nauk kryminalistycznych i procesu karnego. Strona adresowana jest zarówno do tych, którzy nie mieli dotychczas doświadczeń z prawem i procedurą karną, jak i do osób już zaznajomionych z różnymi ich praktycznymi aspektami.

W szczególności zależy nam natomiast na zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób przebieg postępowania karnego może zależeć nie tylko od znajomości przepisów Kodeksu Postępowania Karnego, lecz także od rozumienia naukowych podstaw przeprowadzanych na sali sądowej dowodów.

Zaprezentowane zostały więc wybrane problemy z pogranicza nauk kryminalistycznych i procesu karnego. Jednocześnie należy podkreślić, iż materiał zamieszczony na stronie ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy - nie stanowi wyczerpującego ujęcia przedstawianej problematyki, a każdy przypadek wykorzystania jakiegokolwiek dowodu w postępowaniu karnym należy rozpatrywać indywidualnie.Zawartość

Rola i znaczenie różnych rodzajów dowodów w postępowaniu karnym

 • Oględziny miejsca zdarzenia i przeszukanie
  • Oględziny i zabezpieczanie dowodów
  • Kiedy można mieć do czynienia z oględzinami?
  • Niektóre problemy związane z oględzinami
  • Przeszukanie
 • Dowody cyfrowe
  • Przykłady
  • Zabezpieczanie dowodów cyfrowych
  • Czy jest konieczne zabezpieczanie sprzętu komputerowego?
  • Wartość dowodu cyfrowego
  • Analizowanie materiału przez biegłych i jego prezentacja
  • Przestępstwa komputerowe
 • Przesłuchania (dowody osobowe)
  • Swoboda wypowiedzi
  • Zakaz wykorzystywania notatek służbowych
 • Badanie trzeźwości
  • Prawna kwalifikacja użycia alkoholu
  • Kiedy można zbadać stan trzeźwości?
  • Pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu
  • Urządzenia pomiarowe
  • Zasady przeprowadzania pomiaru

Dowody w postępowaniu karnym


Bardzo ważną rolę w każdym postępowaniu karnym odgrywa zgromadzony materiał dowodowy. W polskiej procedurze karnej wyróżniane są dwie, zasadnicze grupy dowodów: tzw. dowody osobowe (czyli zeznania świadków, wyjaśnienia oskarżonego, opinie biegłych) oraz dowody rzeczowe (mogą być nimi właściwie wszystkie przedmioty, ślady materialne i niematerialne, których zabezpieczenie jest możliwe - jedynie przykładowo można wymienić ślady DNA, linii papilarnych itp.)

Czytaj dalej

dowody cyfrowe


We współczesnym świecie coraz większego znaczenia w postępowaniach sądowych nabierają materiały pochodzące z urządzeń elektronicznych - komputerów osobistych, telefonów komórkowych, tabletów i innych. Może zaistnieć konieczność przedstawienia danych cyfrowych w charakterze dowodu rzeczowego.
Procedura karna nie posługuje się osobną kategorią "dowodów elektronicznych" - są to więc również dowody rzeczowe, ale ze względu na swoją formę, maja one cechy szczególne. Dowodem cyfrowym nazwiemy każdą informację, występującą pod postacią danych w formie cyfrowej, która ma znaczenie dla postępowania karnego.

Czytaj dalej

Przesłuchania


Odrębną kategorię dowodów stanowią dowody osobowe - pochodzące z przesłuchań świadków czy podejrzanych/oskarżonych. Zeznania świadka lub wyjaśnienia oskarżonego stanowią zwykle istotny wkład w zgromadzony materiał dowodowy.

Czytaj dalej

Badanie trzeźwości


Prawo, w szczególności prawo karne, wiąże określone skutki ze stanem nietrzeźwości. Także i w tym wypadku należy wziąć pod uwagę wskazania nauk kryminalistycznych - na gruncie których opracowano metody pomiaru stężenia alkoholu w organizmie.
Podobnie jak i w pozostałych przypadkach, stan trzeźwości np. kierowcy prowadzącego samochód, należy odpowiednio zmierzyć i udokumentować, a tylko rzetelnie przeprowadzony pomiar powinien być wzięty pod uwagę przez Sąd.

Czytaj dalej